۩ ► دنیای مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی◄ ۩

                         

                                 سایت ما نیز راه اندازی شد         

                                http://www.edi-info.ir         

                       

                                                

                                رشته کامپیوتر(بخش 1)

عنوان مقاله: A computer architecture using operand descriptor

ترجمه عنوان: معماری کامپیوتر با استفاده از واصف دستور اجرایی

رشته: کامپیوتر

تعداد:  9 صفحه انگلیسی پی دی اف - 18 صفحه فارسی وورد

قیمت: ۹۰۰۰ تومان

دانلود ترجمه: بعد از پرداخت الکترونیک و مشاهده صفحه تراکنش بر روی گزینه انتقال به وب سایت درخواست کننده کلیک کرده و ترجمه را دانلود کنید

دانلود مقاله انگلیسی

دانلود چکیده ترجمه

--------------------------------

عنوان مقاله: A DFO technique to calibrate queuing models

ترجمه عنوان تکنیک بهینه سازی آزاد مشتق برای کالیبراسیون مدل های صف بندی

رشته: کامپیوتر

تعداد:  8 صفحه انگلیسی پی دی اف - 27 صفحه فارسی وورد

قیمت = ۸۰۰۰ تومان

دانلود ترجمه: بعد از پرداخت الکترونیک و مشاهده صفحه تراکنش بر روی گزینه انتقال به وب سایت درخواست کننده کلیک کرده و ترجمه را دانلود کنید

دانلود مقاله انگلیسی

دانلود چکیده ترجمه

-------------------------------

عنوان مقاله: A Fair Solution to DNS Amplification Attacks

ترجمه عنوان: راه حل مناسب برای جلوگیری از افزایش حملات به سیستم نام دامنه

رشته: کامپیوتر

تعداد:  10 صفحه انگلیسی پی دی اف - 12 صفحه فارسی وورد

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

دانلود ترجمه: بعد از پرداخت الکترونیک و مشاهده صفحه تراکنش بر روی گزینه انتقال به وب سایت درخواست کننده کلیک کرده و ترجمه را دانلود کنید

دانلود مقاله انگلیسی

دانلود چکیده ترجمه

---------------------------------

عنوان مقاله: A secure domain name system based on intrusion tolerance

ترجمه عنوان: سیستم نام دامنه ایمن بر مبنای تولرانس نفوذ

رشته: کامپیوتر

تعداد:  5 صفحه انگلیسی پی دی اف - 10 صفحه فارسی وورد

قیمت: ۵۰۰۰ تومان

دانلود ترجمه: بعد از پرداخت الکترونیک و مشاهده صفحه تراکنش بر روی گزینه انتقال به وب سایت درخواست کننده کلیک کرده و ترجمه را دانلود کنید

دانلود مقاله انگلیسی

دانلود چکیده ترجمه

--------------------------------

عنوان مقاله: Performance evaluation of fault tolerance techniques in grid computing system

ترجمه عنوان: ارزیابی عملکرد تکنیک تولرانس عیب در سیستم محاسبه شبکه

رشته: کامپیوتر

تعداد:  8 صفحه انگلیسی پی دی اف - 21 صفحه فارسی وورد

قیمت: ۸۰۰۰ تومان

دانلود ترجمه: بعد از پرداخت الکترونیک و مشاهده صفحه تراکنش بر روی گزینه انتقال به وب سایت درخواست کننده کلیک کرده و ترجمه را دانلود کنید

دانلود مقاله انگلیسی

دانلود چکیده ترجمه

--------------------------------

عنوان مقاله: A uniform ADL for embedded processor

ترجمه عنوان: پیوند اتوماتیک داده های یکپارچه برای پردازشگر جاسازی شده

رشته: کامپیوتر

تعداد:  6 صفحه انگلیسی پی دی اف - 8 صفحه فارسی وورد

قیمت: ۶۰۰۰ تومان

دانلود ترجمه: بعد از پرداخت الکترونیک و مشاهده صفحه تراکنش بر روی گزینه انتقال به وب سایت درخواست کننده کلیک کرده و ترجمه را دانلود کنید

دانلود مقاله انگلیسی

دانلود چکیده ترجمه

-------------------------------

عنوان مقاله: Age Synthesis and Estimation via Faces

ترجمه عنوان: ترکیب سنی و برآورد سن از طریق چهره

رشته: کامپیوتر

تعداد:  18 صفحه انگلیسی پی دی اف - 44 صفحه فارسی وورد

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود ترجمه: بعد از پرداخت الکترونیک و مشاهده صفحه تراکنش بر روی گزینه انتقال به وب سایت درخواست کننده کلیک کرده و ترجمه را دانلود کنید

دانلود مقاله انگلیسی

دانلود چکیده ترجمه

-------------------------------

عنوان مقاله: Advanced Microcontroller Bus Architecture system 

ترجمه عنوان: سیستم معماری پیشرفته باس ریزکنترل کننده ها 

رشته: کامپیوتر

تعداد:  17 صفحه انگلیسی پی دی اف - 17 صفحه فارسی وورد

قیمت: ۷۰۰۰ تومان

دانلود ترجمه: بعد از پرداخت الکترونیک و مشاهده صفحه تراکنش بر روی گزینه انتقال به وب سایت درخواست کننده کلیک کرده و ترجمه را دانلود کنید

دانلود مقاله انگلیسی

دانلود چکیده ترجمه

--------------------------------

عنوان مقاله: An algorithm for fast and efficient text mining used to automatically generate a database containing kinetic information

ترجمه عنوان: الگوریتمی برای داده کاوی سریع و کارآمد متن به منظور ایجاد اتوماتیک پایگاه داده حاوی اطلاعات سینتیک آنزیم ها

رشته: کامپیوتر

تعداد:  8 صفحه انگلیسی پی دی اف - 20 صفحه فارسی وورد

قیمت: ۸۰۰۰ تومان

دانلود ترجمه: بعد از پرداخت الکترونیک و مشاهده صفحه تراکنش بر روی گزینه انتقال به وب سایت درخواست کننده کلیک کرده و ترجمه را دانلود کنید

دانلود مقاله انگلیسی

دانلود چکیده ترجمه

---------------------------------

عنوان مقاله: An Intelligent Traffic Control System for Wireless network

ترجمه عنوان: سیستم هوشمند کنترل ترافیک برای شبکه های وسایل نقلیه بیسیم

رشته: کامپیوتر

تعداد:  7 صفحه انگلیسی پی دی اف - 12 صفحه فارسی وورد

قیمت: ۷۰۰۰ تومان

دانلود ترجمه: بعد از پرداخت الکترونیک و مشاهده صفحه تراکنش بر روی گزینه انتقال به وب سایت درخواست کننده کلیک کرده و ترجمه را دانلود کنید

دانلود مقاله انگلیسی

دانلود چکیده ترجمه

---------------------------------

عنوان مقاله: Efficient Text-Independent Speaker Verification with Structural Gaussian Mixture Models and Neural Network

ترجمه عنوان: تعیین هویت گوینده مستقل از متن، توسط مدل های مخلوط گاوس ساختاری و شبکه های عصبی

رشته: کامپیوتر

تعداد:  9 صفحه انگلیسی پی دی اف - 26 صفحه فارسی وورد

قیمت: ۹۰۰۰ تومان

دانلود ترجمه: بعد از پرداخت الکترونیک و مشاهده صفحه تراکنش بر روی گزینه انتقال به وب سایت درخواست کننده کلیک کرده و ترجمه را دانلود کنید

دانلود مقاله انگلیسی

دانلود چکیده ترجمه

----------------------------------

عنوان مقاله: Enhancing DNS security using dynamic Firewalling with network agents

ترجمه عنوانافزایش امنیت سیستم نام دامنه با استفاده از فایروال پویا با عوامل شبکه

رشته: کامپیوتر

تعداد:  6 صفحه انگلیسی پی دی اف - 14 صفحه فارسی وورد

قیمت: 6000 تومان

دانلود ترجمه: بعد از پرداخت الکترونیک و مشاهده صفحه تراکنش بر روی گزینه انتقال به وب سایت درخواست کننده کلیک کرده و ترجمه را دانلود کنید

دانلود مقاله انگلیسی

دانلود چکیده ترجمه

---------------------------------

عنوان مقاله: Eye-blink detection system for human–computer interaction

ترجمه عنوان: سیستم تشخیص پلک زدن چشم برای تعامل انسان و کامپیوتر

رشته: کامپیوتر

تعداد:  10 صفحه انگلیسی پی دی اف - 24 صفحه فارسی وورد

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

دانلود ترجمه: بعد از پرداخت الکترونیک و مشاهده صفحه تراکنش بر روی گزینه انتقال به وب سایت درخواست کننده کلیک کرده و ترجمه را دانلود کنید

دانلود مقاله انگلیسی

دانلود چکیده ترجمه

---------------------------------

عنوان مقاله: Brocade Mobility Wireless LAN Solutions

ترجمه عنوان: راه حل های شبکه محلی بی سیم سیار بروکید

رشته: کامپیوتر

تعداد:  7 صفحه انگلیسی پی دی اف - 11 صفحه فارسی وورد

قیمت: 7000 تومان

دانلود ترجمه: بعد از پرداخت الکترونیک و مشاهده صفحه تراکنش بر روی گزینه انتقال به وب سایت درخواست کننده کلیک کرده و ترجمه را دانلود کنید

دانلود مقاله انگلیسی

دانلود چکیده ترجمه

--------------------------------